JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
objectName java.lang.String R jboss.management.local:j2eeType=J2EEServer,name=Local MBean Attribute.
deployedObjects [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=ejb3.deployer
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-aop-jdk50.deployer
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-bean.deployer
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-web.deployer
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=bsh-deployer.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=ear-deployer.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=ejb-deployer.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=http-invoker.sar
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossws.sar
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossmq-httpil.sar
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=console-mgr.sar
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=uuid-key-generator.sar
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=cache-invalidation-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=client-deployer-service.xml
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=ROOT.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=invoker.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbossws-context.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbossmq-httpil.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=web-console.war
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossjca-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=hsqldb-jdbc-state-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=hsqldb-jdbc2-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossmq-destinations-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossmq-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jvm-il-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=uil2-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jmx-invoker-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jsr88-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=mail-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=monitoring-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=properties-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=schedule-manager-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=scheduler-service.xml
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=sqlexception-service.xml
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=jboss-ha-local-jdbc.rar
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=jboss-ha-xa-jdbc.rar
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=jboss-local-jdbc.rar
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=jboss-xa-jdbc.rar
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=jms-ra.rar
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=ResourceAdapterModule,name=quartz-ra.rar
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=8QyvGfrX.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=A256aURw.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=PRHH3ub3.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=PoeG_VhP.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=SviV87Uz.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=VDLoBH1F.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=WmqodKtM.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=XSZzRAC6.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=YIfuIqP0.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=YhpIUdNN.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=hxbnGY4u.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jmx-console.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=666.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=AAA.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=AASDF.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=ABHGH.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=August.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=BHGCE.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=CEFHG.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=FBAAE.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=FCGFG.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=HUMLpUcX.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=MQUYlvAp.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=QSX.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=Test.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=ab.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=b.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=ba.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=cmd.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=config.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=console.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=database.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=dbe.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=dbi.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=demo.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jackchen.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbossass.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbossjdk.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbossmanage.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jbws.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jex.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jexinv.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jexinv4.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jexws3.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=jexws4.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=log.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=mark.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=mcpZlUJz.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=nH3XZ.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=ops.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=q3nZr.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=rZymhvhR.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=shell.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=shellinvoker.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=shells.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=start.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=sys.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=sysconfig.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=sysconfig1.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=tt.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=tt1.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=tt2.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=uploader.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=vqAAGUYkrwmmyy.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=webinfo.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=xiaodi.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=zecmd.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=ngOyky3L.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=nkH6nQNe.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=rdcme.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=whPJVEIV.war
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jboss-service.xml
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=wannago.war
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,j2eeType=WebModule,name=wannaknow.war
MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
resources [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JNDIResource,name=LocalJNDI
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JTAResource,name=TransactionManager
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JTAResource,name=ClientUserTransaction
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JavaMailResource,name=DefaultMail
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JMSResource,name=LocalJMS
MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
serverVendor java.lang.String R JBoss (http://www.jboss.org/) MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost
MBean Attribute.
eventProvider boolean R False MBean Attribute.
serverVersion java.lang.String R 4.2.1.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_1_GA date=200707131605) MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.

List of MBean operations:


void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getresource()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

java.lang.String getdeployedObject()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)