JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
objectName java.lang.String R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossmq-destinations-service.xml MBean Attribute.
deploymentDescriptor java.lang.String R jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=SecurityManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=SecurityManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=SecurityManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=SecurityManager -1 jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=DestinationManager MBean Attribute.
EventTypes [Ljava.lang.String; R
j2ee.object.created
j2ee.object.deleted
MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
MBeans [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dTopic%2cname%3dtestTopic
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dTopic%2cname%3dsecuredTopic
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dTopic%2cname%3dtestDurableTopic
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dtestQueue
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dA
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dB
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dC
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dD
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dex
MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost
MBean Attribute.
eventProvider boolean R True MBean Attribute.
server java.lang.String R unknown server name MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.

List of MBean operations:


void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getEventType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getMBean()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)